Vodič kroz gradnju

Gradnja je prilično složen i kompleksan postupak u kojem se investitor susreće s velikim brojem zakona i propisa kojih se treba pridržavati kako bi se određeni projekt uspješno realizirao i građevina stavila u uporabu.


Od projekta do objekta…

Ukoliko investitor nije kvalitetno i pravodobno upoznat sa svim propisima i sudionicima u gradnji često dolazi do neočekivanih i neugodnih situacija koje otežavaju i produljuju gradnju, a samim tim i poskupljuju cjelokupni projekt.

Stoga je prije samog početka gradnje potrebno ishoditi odgovarajuće dozvole, sve neophodne suglasnosti i u proces uključiti kvalitetne stručne ljude.

Radi lakšeg snalaženja u samom procesu gradnje donosimo Vam kratak pregled najznačajnijih poglavlja radi lakšeg snalaženja u cijelom procesu gradnje.

 

  • Što je gradnja?

   Pod pojmom gradnje podrazumijevamo sve faze u nastajanju građevine od njezina projektiranja, gradnje, nadzora preko održavanja, rekonstrukcija i njezinog uklanjanja. Prilikom svake od navedenih faza potrebno je uvažavati određene zakonske regulative.

  • Tko su sudionici u gradnji?

- investitor (pravna ili fizička osoba)
- projektant (arhitekt ovlašten za projektiranje)
- revident (ovlašteni inženjer ili arhitekt koji obavlja kontrolu projekata)
- izvođač (osoba registrirana za obavljanje djelatnosti gradnje i izvođenja)
- nadzorni inženjer (osoba ovlaštena za provedbu stručnog nadzora gradnje, koji se provodi u ime investitora)

  • Koji su vam projekti potrebni za građenje?

- idejni projekt (potreban je za ishođene lokacijske dozvole)
- glavni projekt (potreban je za ishođenje građevne dozvole)
- izvedbeni projekt (u njemu su detaljno razrađena sva tehnička rješenja)

  • Što je građevna dozvola?

Građevna dozvola je dokument (upravni akt-rješenje) na temelju kojeg se može započeti gradnja građevine. Njime se utvrđuje da je glavni odnosno idejni projekt izveden u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.

  • Tko izdaje građevnu dozvolu?

Građevnu dozvolu izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada, nadležan za poslove graditeljstva na čijem području se građevina gradi, ako Zakonom o gradnji ili posebnim zakonom nije drukčije određeno.

  • Tko podnosi zahtjev za građevnu dozvolu?

Zahtjev za građevnu dozvolu podnosi investitor.

  • Što investitor mora priložiti zahtjevu za izdavanje građevne dozvole za obiteljsku kuću?

- Dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini (izvadak iz zemljišne knjige)
- Glavni projekt u 4 primjerka s ovjerom ovlaštenog projektanta
- Potvrdu o nostrifikaciji
- Popis stranaka

  • Koje su potvrde uz prilaganje glavnog projekta potrebne za obiteljsku kuću?

- Mogućnost priključenja na niskonaponsku mrežu (izdaje HEP)
- Mogućnost priključenja na telekomunikacijsku mrežu (izdaje HT)
- Mogućnost priključenja na komunalne instalacije (vodovod, kanalizacija, plinovod i parovod; izdaje komunalno poduzeće)
- Dozvolu nadležnog državnog tijela za zaštitu spomenika kulture ako se obiteljska kuća gradi u naselju ili dijelu naselja koje je zaštićeni spomenik kulture kao zaštićena urbanistička cjelina.

  • Što utvrđuje tijelo koje izdaje građevnu dozvolu i na koji način to ovjerava?

Građevnom dozvolom utvrđuje se da je glavni odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji da su ispunjeni uvjeti iz Zakona o gradnji. Glavni projekt je prilog i sastavni dio građevne dozvole što na projektu mora biti naznačeno i ovjereno potpisom službenika i pečatom tijela koje je tu dozvolu izdalo. S gradnjom nije moguće započeti prije ispunjenja svih navedenih uvjeta.

  • Kada se smije početi koristiti izgrađena građevina?

Izgrađena građevina smije se početi koristiti, tj. staviti u pogon nakon što tijelo graditeljstva izda dozvolu za njezinu uporabu. Uporabna dozvola izdaje se nakon obavljanja tehničkog pregleda od strane državnog tijela koje je koje je izdalo građevnu dozvolu.

 

Više na službenoj stranici ministarstva, a u slučaju bilo kakvih nejasnoća, budite slobodni kontaktirati nas.