Izrada elaborata

Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara (NN. RH. 141/11).
Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od buke.